Службен гласник на Општина Берово бр.40

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...