Насловна Администрација Администрација

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Администрација

А- СЕКТОР за правни, финансиски, јавни, развојни и општи работи

А.1 ОДДЕЛЕНИЕ за правни и општи работи

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделението

ü  Советник за нормативни работи

ü  Виш соработник за правни работи и застапување

ü  Самостоен референт за административни работи

ü  Самостоен референт – технички секретар

ü  Возач

ü  Чистач – кафекувар

А.2 ОДДЕЛЕНИЕ за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделението

ü  Советник одговорен сметководител

ü  Советник за финансии и буџет

ü  Виш соработник за материјално-финансиско работење

ü  Виш соработник за утврдување на даноци

ü  Самостоен референт за утврдување на даноци

ü  Виш референт благајник и наплата на даноци

А.3 ОДДЕЛЕНИЕ за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Советник за локален економски развој

ü  Виш соработник за рурален развој, соработка со НВО и развој на информатички технологии

ü  Соработник за образование, култура, спорт и заштита и спасување

ü  Соработник – општински услужен центар

ü  Помлад соработник

Б.СЕКТОР за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина

Б.1 ОДДЕЛЕНИЕ за урбанизам

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Советник за урбанизам и просторно планирање

ü  Советник за управно – правни работи

ü  Соработник за издавање на услови и одобрение за градба

ü  Помлад соработник за управно – правни работи

ü  Самостоен референт – Геометар

Б.2 ОДДЕЛЕНИЕ за комунални дејности и заштита на животната средина

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Советник за уредување на градежно земјиште

ü  Соработник за изготвување на договори за надоместок на градежно земјиште

ü  Помлад соработник за заштита на животна средина

ü  Самостоен референт за патишта и сообраќај

В.ОДДЕЛЕНИЕ за инспекциски надзор ИНСПЕКТОРАТ

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Советник овалстен урбанистички и градежен инспектор

ü  Советник овластен инспектор за животна средина и комунални работи

ü  Советник овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици

ü  Советник овластен инспектор за просвета, спорт и култура

ü  Советник овластен инспектор за угостителство и даноци

ü  Самостоен референт – Комунален редар

Г.ОДДЕЛЕНИЕ за внатрешна ревизија

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Советник внатрешен ревизор

Д.ОДДЕЛЕНИЕ за управување со човечки ресурси

ü  РАКОВОДИТЕЛ на одделение

ü  Соработник за селекција и вработување, оценување и стручно усовршување на државните службеници

ü  Помлад соработник за информативен систем и човечки ресурси

Ѓ.Територијална противпожарна единица

ü  КОМАНДИР на ТППЕ

ü  Командир на одделение (смена)

ü  Пожарникар - возач

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии