Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

images/stories/dv.jpg

Започна реализацијата на проект за реконструкција на улици во Двориште

Во с. Двориште се започна со реализацијата на проектот ,,Реконструкција на улици во с. Двориштe- Општина Берово" како еден капитален проект од огромно значење за селото.

Повеќе...
 
images/stories/2018/beagle-puppy-.jpg

Ј А В Е Н П О В И К за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на територијата на општина Берово во текот на 2020 година

Врз основа на член 3 од Одлуката за за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на територијата на општина Берово во текот на 2020 година, Бр..09-2939/1 од 14.9.2020 година и член 1 од Правилникот за критериумите и постапката за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња на територијата на општина Берово, Бр. 09 - 2940/1 од 14.9.2020 година , Градоначалникот на Општина Берово објавува:

 

Ј А В Е Н П О В И К

за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња

на територијата на општина Берово во текот на 2020 година

Повеќе...
 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2020 за унапредување на еден (1) административен службеник во Општина Берово

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 и став 3 и член 48 од Закон за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и Службен Весник на Република Северна Македонија број 275/2019 и 14/2020) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Македонија број 11/2015), во согласност со Правилникот за систематизација на работни места во Општина Берово бр. 01 - 1017/1 од 29.12.2015 година, 01-1117/2 од 13.04.2016 година, 01-1566/2 од 15.06.2016 година, 01-2593/4 од 19.12.2016 година, 01-617/1 од 22.03.2017 година, 01-389/1 од 30.01.2018 година, 01 – 1868/1 од 01.06.2018 година, 01 – 2757/1 од 27.08.2018 година, 01 – 2157/1 од 21.06.2019 година, 01 – 2772/1 од 06.08.2019 година, 01 – 3421/1 од 25.09.2019 година и 01 – 2003/1 од 23.06.2020 година Општина Берово објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2020

За унапредување на еден (1) административен службеник во Општина Берово за следното работно место:

Повеќе...
 
images/stories/2020/2/gradinarski.jpg

Општина Берово: Известување за граѓаните- Акција за собирање на градинарски отпад

ЈПКР,,Услуга" Берово, ги изветува граѓаните, дека започнува со акција за собирање на градинарски отпад, на територијата на општина Берово.

Повеќе...
 
images/stories/2020/2/117623317_169800891296331_7123841693375309639_n.jpg

ОФК Малеш, се враќа на старите фудбалски патеки

ОФК Малеш,  се враќа на старите фудбалски патеки, подготвен за нови успеси на фудбалската сцена.

Повеќе...
 

План за управување со животна средина и социјалните прашања (ПУЖССП) за реализација на Проект ,,Реконструкција на улици во с. Двориштe- Општина Берово"

План за управување со животната средина и социјалните прашања (ПУЖССП) за проект НАДГРАДБА НА УЛИЦИ ВО С. ДВОРИШТЕ- ОПШТИНА БЕРОВО

Повеќе...
 
images/stories/2020/2/img-0e281ecfddcfa76a1d59435e18afef74-v.jpg

Потпишан договорот за имплементација на проект ,,Возврати со љубов, грижа и почит"

За 60 возрасни и изнемоштени лица од Берово и населените места, обезбедуваме секојдневна грижа и нега во домашни услови, помош при чистење, готвење, хранење и купување на намирници.

Општина Берово е во првите 8 општини, кои воведуваат нов начин, широк спектар на воспоставување на социјални услуги. и доближување на институциите до граѓаните.

Денеска, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, како носител на проектот и Директорот на ОЈУСЗСЛ,,др. Иван Влашки", Живка Бојчовска Каламадевска, како давател на услугата, потпишаа договор за соработка со МТСП, со што започнува имплементација на проект ,,Возврати со љубов грижа и почит", за старите лица.

Повеќе...
 
images/stories/2020/2/20201026_080059.jpg

Се кастрат дрвата и вегетацијата на јавни површини

Во рамките на активностите на општина Берово, за уредување на зелените површини, екипи на  ЈПКР ,,Услуга" и ТППЕ Берово, вршат кастрење на дрвја со исушени гранки  и вегетација, онаму каде што има потреба, за зголемување на безбедноста и непречено снабдување со електрична енергија.

Повеќе...
 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии